Đường sắt được thi công trên nền đất yếu/mềm sẽ luôn bị lún nhanh. Nhược điểm này dẫn đến yêu cầu duy tu bảo dưỡng thường xuyên rất tốn kém và manh mún. Ngành đường sắt cần có các giải pháp gia cố nền đá balát đơn giản và kinh tế. Các nghiên cứu độc lập và toàn diện đã cho thấy rằng giải pháp nền đá balát gia cố của Tensar trên nền đất yếu đạt được mức độ cứng tương tự như nền đá balát trên các nền đất chặt.

Các lớp đá balát và lớp đá balát chịu lực bên dưới phát huy tác dụng nhờ ổn định bằng lưới địa kỹ thuật – đặc biệt là trên lớp móng yếu. Một lớp chịu lực gia cố có môđun gia tăng để đỡ lớp đá balát. Một lớp đá balát gia cố rọ nén theo phương ngang và kéo dài hệ thống đỡ tà vẹt và đường ray một cách hiệu quả.

CÁC LỢI ÍCH:

  • Giảm công tác duy tu bảo dưỡng thường xuyên
  • Giảm độ lệch đàn hồi
  • Thay thế giải pháp tăng độ dày nền đá balát hoặc giải pháp pháp ổn định nền bằng hóa chất
  • Giảm tỷ lệ lún
  • Tránh được công tác đào đắp và thay thế bằng các lớp vật liệu đắp dày hơn
  • Cho phép giao thông với tốc độ cao ổn định

Một số hình ảnh ứng dụng thực tiễn: